Головне меню
 

Студентське самоврядування / Положення про старостат

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТАТ

Положення про старостат Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка

 • Старостат – це орган громадського самоврядування педагогічного училища, що об`єднує студентів і функціонує з метою забезпечення студентами своїх обов`язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку студентства.
 • Повноваження старостату визначається Законом про освіту, “ Положенням про вищий державний заклад освіти “, рішенням Міністерства освіти та науки України та Статутом училища.
 • Основним завданням старостату є:
  • забезпечення виконання студентами своїх обов`язків;
  • сприяння навчальній творчій діяльності студентства;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентства;
  • сприяння у створенні необхідних умов для навчальної діяльності, проживання і відпочинку студентів.
 • Старостати створюються на відділеннях училища і об`єднують всіх старост академічних груп відділення, призначених директором училища на І рік.
 • Рішенням старостату терміном на І рік обирається голова старостату та секретар. Окремі ділянки роботи розподіляються для виконання між членами старостату (організація навчальної діяльності, побут, дозвілля, тощо).
 • Рішення старостату є обов`язковим для всіх студентів відділення.
 • Старостат інформує про свою роботу студентів відділення на загальних та групових зборах.
 • Голова старостату представляє рішення старостату адміністрації училища, приймає участь у роботі педагогічної ради, адміністративної ради за пропозицією керівника.
 • Загальне керівництво роботою старостату відділення здійснює зав.віддділенням.
 • Старостат має право на:
  • участь в обговоренні питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації харчування, охорони здоров`я, охорони праці в училищі;
  • участь в розподілі асигнування в межах стипендіального фонду;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентства;
  • запрошення на свої засідання окремих студентів, батьків, викладачів, членів адміністрації чи інших осіб, від яких залежить вирішення поставлених проблем.
 • Старостат має право на:
  • сприяти якості професійної підготовки студентів, з цією метою забезпечувати систематичний контроль за виконанням студентами графіків навчального процесу, навчального плану, вести облік успішності;
  • забезпечувати організацію практичної допомоги студентам в оволодінні спеціальністю (участь в організації додаткових консультацій та індивідуальної роботи);
  • забезпечувати систематичний облік відвідування студентами навчальних занять, організовувати студентів на виконання правил внутрішнього розпорядку;
  • брати участь в організації та здійснювати контроль за чергуванням по училищу;
  • сприяти організації здорового способу життя студентів, забезпечувати організацію дозвілля.
 • Питання, які виносяться на засідання старостату, погоджуються з керівником навчального закладу. Ведуться протоколи засідань старостату.

ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ

 • староста подає приклад студентам групи в навчанні, громадському житті училища та поведінці;
 • відповідає за стан успішності в групі та відвідування занять студентами;
 • контролює стан чергування в аудиторії, на ділянці, по училищу;
 • допомагає класному керівнику групи у проведенні своїх заходів, оформленні відомостей успішності та відвідування;
 • систематично доповідає про стан відвідування, успішності студентів групи завідуючому відділенням;
 • інформує керівника групи та завідуючому відділом про порушення правил внутрішнього розпорядку студентами групи;
 • інформує керівника групи про питання, що розглядаються на засіданні старостату;
 • приймає участь в засіданні старостату;
 • доводить до відома студентів розпорядження та накази адміністрації училища, відповідає за їх виконання студентами навчальних груп.